Deklaracja Dostępności

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z powodu:
 • niektóre fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia:
 • filmy są zapisem różnych uroczystości i nie przedstawiają istotnych informacji – nie wymagają opisu tekstowego,
 • niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Prędota-Gad, pzs@pzslopuszno.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-3914025. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, które jest zadaszone, dobrze oznaczone   i oświetlone. Obok wejścia głównego znajdują się 2 wyjścia ewakuacyjne. Wszystkie są zadaszone, dobrze oznaczone  i oświetlone.
 2. W obiekcie jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, odpowiedniej  szerokości, występują poręcze po obu stronach.
 3. Wejście jest dostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 4. Wyjście i korytarze w szkole są dostatecznie szerokie.
 5. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Jest wydzielone i oznaczone 1  miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na każdej kondygnacji jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych  (łącznie 3).
 9. Drzwi są dostosowane do poruszania się osób na wózku (drzwi bezprogowe).
 10. Wszystkie schody są z antypoślizgową nawierzchnią.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 14. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach 8.00- 14.00.
 15. Zorganizowana jest obsługa osób niepełnosprawnych tylko na poziomie 0 (odpowiednio przygotowane miejsce, dostęp do wody, komputera).
 16. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz pracownicy sekretariatu szkoły.

Udogodnienia

  Utrudnienia

   Informacje dodatkowe

   1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
   2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
   3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.